  : tugjil

   

: 4

: 0

 : 0

 

Rank: 1

    (  )
   (   )   
  ()---sa tang
  ( )   
uino (   )  
 ( )---huo tui chang
  (  )--huan gua  
   ( )  
  (  )     
 (  )   
  ( )---xi hong shi
  ( )----qie zi
 ( )----shan yao  tou du
   
 ( )-----nei ku
jin zen   (  )----niu zai ku
 ( )----ling dai
             
qin jiao(       )
chan jin zhi       (   )                
   shu pian     

[      2008-6-27 13:17    ]

: 84

: 1

 : 1724

 

Rank: 6Rank: 6

        huo tui chang                  huang gua   ogoortse    can jin zhi    qing jiao                shu pian      chips  

: 84

: 1

 : 1724

 

Rank: 6Rank: 6

                

: 84

: 1

 : 1724

 

Rank: 6Rank: 6

shou dian    

: 170

: 3

 : 2307

 

Rank: 6Rank: 6

  ( )                                 

: 170

: 3

 : 2307

 

Rank: 6Rank: 6

      
jian pan - (keyboard)
pi jiu - (beer)       

: 373

: 1

 : 5545

 

Rank: 8Rank: 8

                                        

: 85

: 0

 : 1565

 

Rank: 6Rank: 6

                      

: 19

: 0

 : 1528

 

Rank: 6Rank: 6

                                    ( - )    ( - )

: 170

: 3

 : 2307

 

Rank: 6Rank: 6

   

| 

18        0.058208     

 