  : Enhe-emch

   -    

: 18

: 0

 : 730



Rank: 4

                                        
                                                       
              bo li ti hun zhuo                                  

: 104

: 0

 : 0

 

Rank: 1

               
                                            

: 18

: 0

 : 730



Rank: 4

     
                             (ti wei xing di xue ya)              

: 4

: 0

 : 0

 

Rank: 1

                    

: 18

: 0

 : 730



Rank: 4

    jiao zheng shou shu                         

: 373

: 1

 : 5545

 

Rank: 8Rank: 8

             (  RMB)                  

: 347

: 0

 : 5423

 

Rank: 8Rank: 8

                               

: 104

: 0

 : 0

 

Rank: 1

                
         
                                  
             

: 18

: 0

 : 730



Rank: 4

                                                
                                   
                                                    

: 104

: 0

 : 0

 

Rank: 1

                           

| 

19        0.060139     

 